Årsmöte måndag 22 februari 2010 kl. 19.00 i Herrljunga Konsthall/Hörsal

Självfallet serveras det god smörgås även i år!

Årsmötets dagordning den 22 februari 2010

1.  Mötets öppnande.

2.  Dagordningens godkännande.

3.  Årsmötets utlysande i laga ordning.

4.  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

5.  Val av protokolljusterare/rösträknare.

6.  Styrelsens årsberättelse uppläses.

7.  Kassa och revisionsberättelse presenteras.

8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.  Fastställande av medlemsavgift för år 2011.

10. Val av ordförande i styrelsen för 1 år.

11. Val av styrelseledamöter för 2 år.

13. Val av två revisorer och en ersättare.

14. Val av valberedning.

15. Val av kvällens lotterikontrollant.

16. Övriga frågor.

17. Årsmötesförhandlingarna avslutas.

18. Föredrag av Helena Backmark.

19. Vi intager en smörgås med öl/vatten, kaffe och kaka för 60:-

20. Dragning av årsmötets närvarovinst.

21. Dragning av ringlotterier. 

22. Dragning av inköpta konstverk år 2009.

Konstituerande möte för styrelsemedlemmar direkt efter mötet.